Pracoviská » Školská jedáleň

Školská jedáleň


Jedálny lístok: 15. 12. - 19. 12. 2008
Čas výdaja obedov: 11.30 - 14.00 hod.

Školská jedáleň bola sprevádzkovaná v roku 1985 a zabezpečuje stravovanie dochádzajúcich a ubytovaných žiakov, pracovníkov školy i pre externých odberateľov. Rovnako slúži ako pracovisko praktického vyučovania pre žiakov v odboroch kuchár a čašník, to znamená, okrem nepedagogických zamestnancov stravu pripravujú majstri odborného výcviku so svojimi žiakmi.

V spolupráci s ostatnými strediskami školy sa pracovníčky školskej jedálne aktívne podieľajú na zabezpečení rôznych gastronomických akcií veľkého rozsahu.

vchod do jedálne žiaci jedáleň jedáleň


Stravovanie žiakov SOŠ


- od januára bezhotovostným spôsobom na účet školy, pravidelné čiastky, do 15. dňa v mesiaci na nadchádzajúci mesiac. Prípadné odhlásenie žiakov pôjde do preplatkov, ktoré sa zúčtujú v prospech vášho účtu v júni a v decembri

Stravné žiaka: 1,261 € x 20 dní = 25,22 € (760 Sk)

Bezhotovostný prevod stravovania žiaka SOŠ Nábr. Kalinčiaka 1, Prievidza:

Účet školy: 11032-382/0200 VÚB Prievidza
Variabilný symbol:   842 (t.j. školská jedáleň)
 844 (t.j. A-klub)

ak sa žiak stravuje aj v ŠJ a aj v A-klube, tak musí uskutočniť 2 platby!
- jedna platba 12,61 € (378 Sk), Variabilný symbol: 842
- jedna platba 12,61 € (378 Sk), Variabilný symbol: 844

Konštantný symbol: 0308
Poznámka: meno priezvisko žiaka, trieda


V prípade ochorenia žiaka cez víkend je možné stravenky odhlásiť v pondelok do 7.30 hod. na telefónnom čísle 54 252 64 u p. Rybárovej. Neodhlásený obed je možné prísť vziať v čase výdaja - od 11.30 - 14.00 hod.