Informácie » Aktuálne informácie

Aktuálne informácieStravovanie žiakov SOŠ


- od januára bezhotovostným spôsobom na účet školy, pravidelné čiastky, do 14. dňa v mesiaci na nadchádzajúci mesiac. Prípadné odhlásenie žiakov pôjde do preplatkov, ktoré sa zúčtujú v prospech vášho účtu v júni a v decembri

Stravné žiaka: 1,261 € x 20 dní = 25,22 € (760 Sk)

Bezhotovostný prevod stravovania žiaka SOŠ Nábr. Kalinčiaka 1, Prievidza:

Účet školy: 11032-382/0200 VÚB Prievidza
Variabilný symbol:   842 (t.j. školská jedáleň)
 844 (t.j. A-klub)

ak sa žiak stravuje aj v ŠJ a aj v A-klube, tak musí uskutočniť 2 platby!
- jedna platba 12,61 € (378 Sk), Variabilný symbol: 842
- jedna platba 12,61 € (378 Sk), Variabilný symbol: 844

Konštantný symbol: 0308
Poznámka: meno priezvisko žiaka, trieda

barmanský kurz

Barmanský kurzNaša škola poskytuje všetkým žiakom školy možnosť absolvovania barmanského kurzu pod vedením lektora Ing. Jozefa Rotha, prezidenta Slovenskej barmanskej asociácie. Bližšie informácie o podmienkach a termínoch konania podá Ing. Helena Beňačková, zástupkyňa pre praktické vyučovanie (tel. 542 02 38).

Počet turnusov barmanského kurzu je závislý od počtu záujemcov o získanie certifikátu barman - nápojár.

Najbližší kurz sa bude konať v januári 2009.
Zapoj sa do Stredoškolskej odbornej činnosti - SOČ


SOŠ je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

Svoju prácu môžu riešiť samostatne, alebo za pomoci konzultanta - učiteľa. Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu. Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce.

Súťažné odbory v školskom roku 2008/2009:
01 - problematika voľného času
02 - matematika, fyzika, informatika
03 - chémia, potravinárstvo
04 - biológia
05 - geovedy (geografia, geológia, geodézia)
06 - zdravotníctvo
07 - poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
08 - ochrana a tvorba životného prostredia
09 - strojárstvo, hutníctvo, doprava
10 - stavebníctvo, architektúra, dizajn
11 - elektrotechnika, elektronika, energetika
12 - mikroprocesorová, výpočtová, telekomunikačná technika
13 - história, politológia, filozofia, právne vedy
14 - tvorba učebných pomôcok, didaktické technológia
15 - ekonomika a riadenie
16 - teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
17 - pedagogika, psychológia, sociológia

Informácie: Ing. Jana Sudrová, príp. vyučujúci jednotlivých predmetov

Termín odovzdania prác: 24. 02. 2008Klubová športová činnosť


Klubová športová činnosť sa prostredníctvom vzdelávacích poukazov uskutočňuje
v priestoroch telocviční a posilňovne v týchto dňoch:

PÁRNY TÝŽDEŇstredaod 14.30Mgr. Šnirc
NEPÁRNY TÝŽDEŇpondelokod 14.30Mgr. Konoradský, Mgr. Šnirc
štvrtokod 14.30Mgr. Šnirc
piatokod 14.30Mgr. Konoradský