Informácie » Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2008/2009V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 361/2007 Zb. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, stredných školách a na základných umeleckých školách určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin v školskom roku 2008/2009 takto:

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2008, slávnostné otvorenie školského roka
a vyučovanie sa začína dňa 2. septembra (utorok) a končí sa dňa 29. januára 2009 (štvrtok).

Druhý polrok sa začína 1. februára 2009 a končí sa 30. júna 2009.


PRÁZDNINY: