Štúdium » Maturitné skúšky

Rozpis ústnych maturitných skúšok


25. február 2009 Anglický jazyk, úroveň C  
Nemecký jazyk, úroveň C  
TČOZ  
Slovenský jazyk a literatúra, úroveň B  Časový harmonogram EČ a PFIČ MS


17. marec 2009 slovenský jazyk a literatúra
   
18. marec 2009 anglický jazyk
nemecký jazyk
ruský jazyk


Rozpis ústnych maturitných skúšok


Trieda 25.5.2009 26.5.2009 27.5.2009 28.5.2009 29.5.2009
5.K SJL 18
TČOZ 12
SJL 18
NEJ 1 B1
TČOZ 12
TČOZ 12 ANJ 15 B1
ANJ 4 B2
ANJ 16 B1
5.L - NEJ 12 B1
ANJ 11 B1, 4 B2
SJL 18
TČOZ 12
SJL 17
TČOZ 12
NEJ 6 B2
TČOZ 11
4.G SJL 14
ANJ 14 B1
SJL 13
NEJ 13 B1
TČOZ 14 TČOZ 13 -
4.CH - - SJL 21
ANJ 12 B1
NEJ 9 B1
TČOZ 11
TČOZ 11
4.J - TČOZ 14 ANJ 13 B1
ANJ 1 B2
TČOZ 14
SJL 14
NEJ 14 B1
SJL 14
2.O - TČOZ 12 ODV NEJ 8 B1 SJL 13
TČOZ 14 VLK
SJL 13
ANJ 18 B1
2.S SJL 17
NEJ 17 B1
TČOZ 10
SJL 17
TČOZ 10
- ANJ 17 B1 TČOZ 14
3.A ŠPZ RUJ 10 B1
ANJ 4 B1
TČOZ 18 VO
TČOZ 8 SS
SJL 13
NEJ 11 B1
SJL 13 stianhuť  

Vysvetlivky: externá časť mat. skúšky (testy)
PFIČ písomná forma internej časti mat. skúšky (sloh)
TČOZ teoretická časť odbornej zložky (odborné predmety na ústnej časti mat. skúšky)
PČOZ praktická časť odbornej zložky (predchádza ústnym mat. skúškam)
ODV odevníctvo
VLK vlasová kozmetika
VO vnútorný obchod
SS spoločné stravovanie