O škole » Poradné orgány

Rada školy


§ 24 Pôsobnosť orgánov školskej samosprávy
(1) Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl.
(5) Rada školy
   a)uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,
   b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
   c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
   d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skoňutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7.
(16) Dĺžka funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy je štyri roky.

§ 25 Členstvo v orgánoch školskej samosprávy
(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

Delegovaní zástupcovia TSK:
Mgr. Eleonóra Porubcová
Ján Mokrý
Emil Mendel
RNDr. Ján Cipov

Zvolení zástupcovia rodičov žiakov:
Ing. Ľubica Lomnická
Ivan Kaniansky
Mgr. Ervín Zeleník

Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
Mgr. Magdaléna Ferenčíková
Drahomíra Toráčová

Zvolení zástupcovia nepedagogických zamestnancov:
Alena Rybárová
Nikola Oboňová
Oznámenie výsledkov volieb 2008