O škole » Predmetové komisie

Predmetové komisiePK slovenského jazyka


Mgr. Alena Cagáňová


PK nemeckého jazyka


Mgr. Jolana Divékyová


PK cudzích jazykov


Mgr. Daniela Kozáková


PK prírodovedných predmetov


RNDr. Anna Mäsiarová


PK spoločensko-vedných predmetov


PaedDr. Anna Soláriková


PK ekonomických predmetov


Ing. Mariana Vaňová


PK spoločného stravovania


Ing. Alena Krejčová


PK služieb a aranžovania


Mgr. Viera Vatrtová


PK obchodu


Ing. Eva Eisenhardtová


PK telesnej výchovy


Mgr. Milan Šnirc


PK matematiky


pracuje v zložení: Mgr. Margita Dobrotková
RNDr. Anna Mäsiarová
Mgr. Jozef Herbulák
Mgr. Vladimír Papánek

Komisia okrem povinnej pracovnej náplne sa snaž zaujať študentov a vzbudiť záujem žiakov o matematiku zapájaním ich do rôzych súťaž ako je SUDOKU, KAKURO a medzinárodná súťaž "GENIUS LOGICUS".

Žiaci prevažne študijných odborov (2.L, 3.L, 3.G, 1.H) sa zúčastnili medzinárodnej korešpondečnej súťaže "GENIUS LOGICUS". Žiaci si svoju účasť museli zaplatiť, a napriek tomu sa prihlásilo 31 žiakov. Súťažného kola - 22. apríla 2008 sa zúčastnilo 23 žiakov. Pekný výsledok dosiahol Martin Sišila z 2. L "vynikajúci medzinárodný riešiteľ". V školskom roku 2008/2009 sa do súťaže prihlásilo 21 žiakov.


PK odborných predmetov

odboru hotelová akadémia


Ing. Gabriela Čertíková


PK odborného výcviku

odborov obchodný pracovník, pracovník marketingu, predavač


Bc. Mária Boboková


PK odborného výcviku

odborov kaderník, kozmetik, manikér - pedikér


Mgr. Táňa Dražová


PK odborného výcviku

odboru cukrár


Bc. Ida Bártová


PK odborného výcviku

odborov kuchár, hostinský, čašník servírka


Bc. Jana Priečková