Informácie » Zvonenie, rozvrhy

Časový plán zvonenia

 
Denné štúdium:
 
hod.
od
do
prestávka
0.
7.00
7.45
15 min.
1.
8.00
8.45
10 min.
2.
8.55
9.40
10 min.
3.
9.50
10.35
10 min.
4.
10.45
11.30
30 min.
5.
12.00
12.45
10 min.
6.
12.55
13.40
10 min.
7.
13.45
14.30
5 min.
8.
14.35
15.20
-

Diaľková forma štúdia:
hod.
od
do
prestávka
1.
14.35
15.20
5 min.
2.
15.25
16.10
5 min.
3.
16.15
17.00
5 min.
4.
17.05
17.50
5 min.
5.
17.55
18.40
5 min.
6.
18.45
19.30
-
Zvonenie na pracovisku
Ul. Energetikov 1, v Prievidzi

teoretické vyučovanie
hod.
od
do
prestávka
0.
7.00
7.45
15 min.
1.
8.00
8.45
10 min.
2.
8.55
9.40
10 min.
3.
9.50
10.35
10 min.
4.
10.45
11.30
10 min.
5.
11.40
12.25
5 min.
6.
12.30
13.15
5 min.
7.
13.20
14.05
5 min.
8.
14.10
14.55
-
Zvonenie na pracovisku
Ul. Energetikov 1, v Prievidzi

vyučovanie odborných predmetov
hod.
od
do
prestávka
0.
7.25
8.10
5 min.
1.
8.15
9.00
5 min.
2.
9.05
9.50
5 min.
3.
9.55
10.40
5 min.
4.
10.45
11.30
10 min.
5.
11.40
12.25
5 min.
6.
12.30
13.15
5 min.
7.
13.20
14.05
5 min.
8.
14.10
14.55
5 min.
9.
15.00
15.45
5 min.
10.
15.50
16.35
-Rozvrh hodín


ŠPZ: 19. 01. 2009 a 26. 01. 2009
02. 02. 2009 a 09. 02. 2009


Skratky predmetov


skratka
predmet
ADK
administratíva a korešpondencia
ANJ
anglický jazyk
APE
aplikovaná ekonómia
ACHE
aplikovaná chémia
API
aplikovaná informatika
ARA
aranžovanie
ARP
aranžovanie a propagácia
CTO
cestovný ruch
CVM
cvičenia z matematiky
CEB
cvičenia z techniky obsluhy
CTE
cvičenia z technológie
CTS
cvičenia z technológie stolovania
CFA
cvičná firma
DEJ
dejepis
DK
dejiny kultúry
DUB
dejiny umeleckoremeselnej práce
DER
dermatológia
DAM
dizajn a modelovanie
EKL
ekológia
EKO
ekonomika
EC
ekonomické cvičenia
ECF
ekonomické cvičenia
EAR
ekonomika a riadenie
ERP
ekonomika a riadenie podniku
ESV
estetická výchova
ETV
etická výchova
FYZ
fyzika
GEG
geografia
GOR
geografia cestového ruchu
HOK
hospodárska korešpondencia
HPP
hospodárske právo
HPU
hospodárske písomnosti a účtovníctvo
HVY
hospodárske výpočty
HGM
hotelový a gastronomický manažment
HPO
hygiena potravín
CHE
chémia
INF
informatika
KST
konštrukcie strihov
KAJ
kKomunikácia v anglickom jazyku
KNJ
komunikácia v nemeckom jazyku
KAJ
konverzácia v anglickom jazyku
KNJ
konverzácia v nemeckom jazyku
KOZ
kozmetika
LGD
logistika a distribúcia
MNZ
manažment
MSS
manažment v spoločnom stravovaní
MKT
marketing
MAT
matematika
MTE
materiály
MTK
materiály kozmetické
MO
modelovanie odevov
NBV
náboženská výchova
NAP
náuka o potravinách
NAS
náuka o spoločnosti
NAV
náuka o výžive
OBN
občianska náuka
OBA
obchodná administratíva
OCH
obchodná prevádzka
ODK
odborné kreslenie
OVY
Odborný výcvik
OTE
odevná techonológia
ODV
odevná výroba
OMY
odevné materiály
ORG
organizácia odevnej výroby
ORS
organizácia služieb
ORT
ortopédia
PIS
písmo
PVY
potraviny a výživa
PČOZ
praktická časť odbornej zložky
RCH
Praktická chémia
PRN
právna náuka
PRA
odborná prax
PRP
propagácia
PRR
propagácia a reklama
PSY
psychológia
PSV
psychológia a spoločenská výchova
PPT
psychológia práce a trhu
REG
regionálna gastronómia
RUJ
ruský jazyk
SJL
slovenský jazyk a literatúra
SCR
služby cestovného ruchu
SOC
sociológia
SOK
sociálna komunikácia
KMM
spoločenská komunikácia
SPV
spoločenská výchova
SPR
správanie
STO
stolovanie
STZ
stroje a zariadenia
SUR
suroviny
SJA
španielsky jazyk
ŠCT
špeciálne cukrárske techniky
TCR
technika cestovného ruchu
TEA
technika administratívy
TEM
technika masáže
TOB
technika obsluhy
TEC
technológia
TEP
technika prevádzky
TPP
technológia prípravy pokrmov
TČOZ
teoretická časť odbornej zložky
TEV
telesná výchova
TVZ
tovaroznalectvo
UCT
účtovníctvo
UCS
účtovníctvo a štatistika
USP
úvod do sveta práce
UŽV
úžitkové výtvarníctvo
VLK
vlasová kozmetika
VKP
výchova podniku
VYT
výpočtová technika
VTS
výpočtová technika v službách
ZZA
zariadenie závodov
ZEK
základy ekológie
ZDR
zdravoveda