Informácie » Školský poriadok

Školský poriadok

Strednej odbornej školy obchodu a služieb v PrievidziČlánok 1
Úvodné ustanovenie


1. Tento školský poriadok je vypracovaný podľa platných právnych predpisov - zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky Ministerstva školstva č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
2. Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na škole zaväzuje riadne dochádzať do školy a dodržiavať tento školský poriadok a ďalšie predpisy týkajúce sa žiakov.
3. Škola zabezpečí organizáciu vyučovania v súlade v naplnením práva na vzdelanie, mimoškolskú činnosť a vytvorí podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy.
4. Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy, Európsku sociálnu chartu, Európsky dohovor o ľudských právach.
5. Účelom tohto školského poriadku je vymedziť základné práva, povinnosti a pravidlá, ktorými sa riadi vyučovací proces školy a tak umožniť naplniť túžbu po vzdelaní v pokojnej atmosfére.


Článok 2
Všeobecné ustanovenia


I. Organizácia vyučovacieho dňa

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý žiak a každý pedagogický pracovník.
2. Teoretické vyučovanie sa začína spravidla o 8.00 h a končí najneskôr o 15.20 h. V prípade, že vyučovací deň má 0-tú hodinu, vyučovanie začína o 7.00 h. Minimálne 10 minút pred jeho začiatkom vyučovania musí byť žiak v triede. V nutnosti zaviesť popoludňajšie teoretické vyučovanie bude toto upravené podľa aktuálnych podmienok.
3. Žiaci ubytovaní v školskom internáte sa riadia platným domovým poriadkom.
4. Organizácia vyučovania a prestávok na teoretickom vyučovaní v riadnom dennom štúdiu a v dennom nadstavbovom štúdiu:
Rozvrh hodín v dennom štúdiu:
 
hod.
od
do
prestávka
0.
7.00
7.45
15 min.
1.
8.00
8.45
10 min.
2.
8.55
9.40
10 min.
3.
9.50
10.35
10 min.
4.
10.45
11.30
30 min.
5.
12.00
12.45
10 min.
6.
12.55
13.40
10 min.
7.
13.45
14.30
5 min.
8.
14.35
15.20
-
Rozvrh hodín na pracovisku
Ul. Energetikov 1, v Prievidzi:
hod.
od
do
prestávka
0.
7.00
7.45
15 min.
1.
8.00
8.45
10 min.
2.
8.55
9.40
10 min.
3.
9.50
10.35
10 min.
4.
10.45
11.30
10 min.
5.
11.40
12.25
5 min.
6.
12.30
13.15
5 min.
7.
13.20
14.05
5 min.
8.
14.10
14.55
-
Rozvrh hodín v diaľkovej forme štúdia:
hod.
od
do
prestávka
1.
14.35
15.20
5 min.
2.
15.25
16.10
5 min.
3.
16.15
17.00
5 min.
4.
17.05
17.50
5 min.
5.
17.55
18.40
5 min.
6.
18.45
19.30
-
5. Organizácia vyučovania na praktickom vyučovaní
a) Vyučovacia hodina praktického vyučovania trvá 45 minút. Ak sa formy praktického vyučovania uskutočňujú v iných ako školských zariadeniach, trvá vyučovacia hodina 60 minút.
b) V praktickom vyučovaní učebných odborov a študijných odborov je vyučovacou jednotkou vyučovací deň. Vyučovací deň v prvom a druhom ročníku trvá 6 hodín a v treťom ročníku študijných odborov trvá najviac sedem hodín, v posledných ročníkoch študijných a učebných odborov trvá najviac sedem hodín.
c) Vyučovací deň sa začína spravidla o 7. 00 hod. (podľa prevádzkových podmienok jednotlivých PPP). Jednotlivé školské pracoviská majú vypracovaný časový rozpis, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Medzi vyučovacími dňami majú žiaci odpočinok aspoň 12 hodín.
d) Po dvoch hodinách odborného výcviku a odbornej praxe je najmenej 10 - minútová prestávka a po 3-troch hodinách tridsaťminútová prestávka. Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax v prevádzkach organizácií, majú prestávky zhodné s prestávkami zamestnancov organizácie. Dĺžka prestávok sa započítava do vyučovacieho dňa.
6. V jeden vyučovací deň môže mať žiak najviac 8 vyučovacích hodín. Po skončení vyučovania sa v priestoroch školy a v priestoroch odborného výcviku a odbornej praxe môže zdržiavať iba s pedagogickým dozorom (krúžky, doučovanie, kurzy, iné akcie,....)
7. Vyučovanie je organizované v učebniach, odborných učebniach, telocvičniach, posilovni, športovom areáli školy, v jedálni, na jednotlivých pracoviskách praktického vyučovania a pod. Počas vyučovania sa nevybavujú žiadne záležitosti medzi jednotlivými úsekmi, ktoré by narúšali vyučovací proces a následne by viedli k neúčasti žiaka na vyučovacej hodine.
8. Na hodiny praktických a laboratórnych cvičení, odborného výcviku, odbornej praxe, telesnej výchovy žiak používa predpísané pracovné oblečenie, resp. cvičebný úbor.
9. Ak majú žiaci počas vyučovania voľnú hodinu alebo prišli na vyučovanie vo väčšom časovom predstihu, trávia čas podľa svojho uváženia, ale tak, aby nenarúšali vyučovanie. Zdržiavať sa môžu v triede, na chodbách, v átriu. Cez voľnú hodinu a počas prestávok nie je dovolené opúšťať areál školy.
10. Všetky potvrdenia vydávajú žiakom triedni učitelia, len v nutných prípadoch sekretariát školy.
11. Žiadosti predkladajú žiaci na sekretariáte školy v úradných hodinách. K žiadosti sa musí vyjadriť triedny učiteľ. Informácie o prospechu a správaní žiaka podávajú rodičom, resp. zákonným zástupcom triedni učitelia, majstri odbornej výchovy a vychovávatelia na triednom rodičovskom združení, prípadne pri osobnej návšteve rodiča (zákonného zástupcu) v škole alebo iným dohodnutým spôsobom.
12. Vo vestibule školy vykonávajú recepčnú službu dvaja žiaci podľa rozpisu zástupcov riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie. Zapisujú návštevy a kontaktujú návštevu so zamestnancom, za ktorým prišli. Spolupracujú s informátorom školy a pedagogickým dozorom.
13. Návštevy žiakov počas vyučovacích hodín nie sú dovolené (okrem mimoriadnej situácie).
14. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní v triede zodpovedá vyučujúci. Pred vyučovaním, cez prestávky, na exkurzii a pri ostatných akciách uskutočňovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť žiakov pedagogickí zamestnanci, vykonávajúci pedagogický dozor.
15. Počas vyučovania je v prevádzke školský bufet od 7.00 - 13.30 h, v pondelok do 15. 30 h.; prevádzku, predaj, hygienu a personál zabezpečuje odborný výcvik v spolupráci so zástupcom riaditeľa pre praktické vyučovanie. V priebehu vyučovacej hodiny je predaj možný iba žiakom, ktorí majú voľnú hodinu, popoludňajší odborný výcvik. Konzumácia jedál a nápojov na vyučovacej hodine sa neakceptuje (v čase extrémnych teplôt je však potrebné zabezpečiť pitný režim). Žiaci majú možnosť počas prestávok zakúpiť si nápoje i v automate, nachádzajúcom sa na chodbe v pavilóne A.

II. Exkurzie a školské výlety

a) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov sú aj exkurzie a školské výlety, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu.
b) Pri školskom výlete alebo exkurzii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 žiakov jeden pedagogický zamestnanec, ak je počet viac ako 25 žiakov, je okrem pedagogického zamestnanca zabezpečená účasť ďalšej plnoletej osoby.
c) Kúpanie sa povoľuje na vopred overenom a vyhradenom mieste po skupinách s najvyšším počtom 10 žiakov pod dozorom pedagogického zamestnanca.
d) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni. Pre žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ školy náhradné vyučovanie.

III. Lyžiarsky kurz

a) Lyžiarsky kurz je súčasťou vyučovania telesnej výchovy.
b) Dĺžka lyžiarskeho kurzu trvá spravidla päť - sedem dní a uskutočňuje sa v 1. ročníku štúdia.
c) Účasť na lyžiarskom kurze nie je povinná a neúčasť žiaka na ňom nemôže ovplyvniť klasifikáciu z predmetu telesná výchova, prípadne zo správania. Riaditeľ školy zabezpečí žiakovi, ktorý sa nezúčastní lyžiarskeho kurzu náhradné vyučovanie.
d) Náklady spojené s účasťou na lyžiarskom kurze si hradí žiak z vlastných prostriedkov.

IV. Účelové cvičenia a branné kurzy

a) Organizujú sa podľa vopred vypracovaného organizačného zabezpečenia PK telesnej výchovy v súlade s učebnými plánmi školského vzdelávacieho programu.

V. Súťaže

a) Žiakom sa so súhlasom riaditeľa školského zariadenia umožňuje účasť na súťažiach.


Článok 3
Práva a povinnosti žiakov


I. Práva žiakov

Každý žiak má právo
1. Na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.
2. Na bezplatné vzdelanie zaručené Ústavou SR.
3. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,
4. Bezplatné zapožičanie učebníc (okrem učebnice CUJ).
5. Na kvalitnú výučbu vo zvolenom študijnom - učebnom odbore pri dodržiavaní základných pedagogických dokumentov a príslušných právnych noriem, na vzdelanie zamerané na vývoj osobnosti, rozvoj talentu, rozumových a fyzických schopností s rešpektovaním individuality jednotlivca.
6. Podieľať sa na realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a na živote v škole.
7. Byť členom v rade školy, možnosť vytvorenia orgánov žiackej samosprávy a možnosť aktívneho a otvoreného dialógu s triednym učiteľom a vedením školy.
8. Na ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní.
9. Na dodržiavanie psychohygienických noriem (dĺžka vyučovania, prestávok,...).
10. Na ochranu pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo členov rodiny.
11. Na slobodu prejavu. Pri tom však musia byť rešpektované práva a povesť iných a chránená národná bezpečnosť, verejný poriadok, zdravie a morálka.
12. Na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva a na svoju česť a povesť.
13. Na ochranu pred telesným alebo duševným násilím, urážkami, zneužívaním, zanedbávaním, trýznením alebo vykorisťovaním.
14. Aby sa všetci zamestnanci voči nemu správali slušne; disciplína sa musí zabezpečovať spôsobom zlúčiteľlným s ľudskou dôstojnosťou žiakov. Telesné tresty sa vylučujú.
15. Na odpočinok a voľný čas.
16. Odmietnuť také práce, ktoré sú nebezpečné, škodiace zdraviu alebo telesnému alebo duševnému, mravnému alebo sociálnemu rozvoju.
17. Na ochranu pred narkotikami, drogami, alkoholom a psychotropnými látkami.
18. Právo na ochranu a pomoc - žiak má právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním.
19. Žiak má právo na spravodlivý proces - musí sa žiakovi umožniť, aby mohol byť vypočutý, keď mu hrozia sankcie z porušovania školského poriadku, aby sa mohol k veci slobodne vyjadriť a obhájiť sa. Nemôže byť nútený vypovedať, priznať vinu. Platí prezumpcia neviny.
20. Ak žiak mladší ako 18 rokov je podozrivý zo spáchania trestného činu, je nutné okamžite a priamo informovať jeho rodičov alebo zákonných zástupcov, na neporušovanie Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa prijatých a schválených OSN.
21. Zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti, po výbere má povinnosť ich navštevovať.
22. Obrátiť sa na triedneho učiteľa, majstra odborného výcviku, vychovávateľa a následne na riaditeľa školy, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv.
23. Byť informovaný o službách pedagogicko-psychologickej poradne, o úlohe výchovného poradcu.
24. Podľa zákona má žiak právo v škole na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným šírením alebo zneužívaním. Získavanie informácií o týraní alebo ohrození žiaka sa nepovažuje za neoprávnené zasahovanie do súkromia.
25. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením stupňa ich postihnutia (týka sa predmetov, v ktorých sa postihnutie prejavuje). Žiakovi nemožno znížiť známku zo správania a ani iného vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom zdravotného postihnutia.
26. Slobodnú voľbu voliteľných v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom.
27. Požiadať o komisionálne preskúšanie.
28. Podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti, resp. využiť ponuku výchovy mimo vyučovania.

II. Povinnosti žiakov a pravidlá správania sa

A/  Dochádzka do školy
1. Byť v škole najneskôr 10 minút pred prvou vyučovacou hodinou.
2. Dochádzať do školy pravidelne a zúčastňovať sa všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov.
3. Neskorý bezdôvodný príchod na prvú vyučovaciu hodinu je porušením vnútorného poriadku pre žiakov. Je dôvodom na výchovné opatrenia po prerokovaní triedneho učiteľa s výchovným poradcom a po individuálnom posúdení v súlade s klasifikačným poriadkom.
4. Byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený.
5. Po príchode do školy je žiak povinný sa prezuť a to v mesiacoch november až marec, poprípade, podľa počasia i v iných určených mesiacoch. Nosí vhodnú obuv, v opačnom prípade, ak dôjde k úrazu, bude sa to považovať za porušenie bezpečnej práce zo strany žiaka (za vhodnú obuv sa nepovažujú šľapky, topánky na vysokých opätkoch). Vrchný odev si odkladá vo vyhradenej šatni.
6. Žiak nenosí do školy a nesmie si odkladať v šatni cenné veci a väčšie sumy peňazí. Za ich stratu škola v súlade s poistnou zmluvou neručí.
7. Každý neskorý príchod je zaznamenaný v triednej knihe.

B/  Správanie sa žiaka na vyučovacích hodinách
1. Na každú vyučovaciu hodinu, resp. odborný výcvik žiak prichádza v čas, pripravený so všetkými pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín. Na každú vyučovaciu hodinu teoretického i praktického vyučovania si nosí žiacku knižku.
2. V prípade, že si žiak opakovane bez vážnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo znížená známka zo správania.
3. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí na mieste určenom triednym učiteľom podľa zasadacieho poriadku. Po vstupe učiteľa do triedy, ako aj jeho odchode z triedy žiak zdraví postavením sa.
4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje, nepoužíva mobilný telefón.
5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
6. Na pracovisko praktického prichádza včas, oblečený do pracovného oblečenia a obuvi. Rešpektuje pokyny majstra odbornej výchovy a riadi sa organizáciou práce na OV.
7. Triedu, učebňu, športové ihrisko a pracovisko praktického vyučovania môže opustiť len so súhlasom vyučujúceho, resp. majstra odbornej výchovy.
8. Pri vstupe dospelej osoby do triedy a pri jej odchode sa pozdraví postavením sa.
9. Ak sa žiak nepripravil na vyučovanie, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny.
10. Na hodiny telesnej výchovy sa žiak prezlieka do čistého telocvičného úboru podľa pokynov učiteľa TEV.
11. Na praktickom vyučovaní sa žiak prezlieka o obúva do pracovného oblečenia a používa predpísané osobné ochranné prostriedky.
12. Ak žiak nemôže na hodine TEV cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako jeden týždeň, od lekára.
13. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje pracovné miesto a všetky spoločné priestory triedy, PPV a školy.
14. Žiak je povinný dať podpísať zákonnému zástupcovi známky v žiackej knižke.
15. Žiak je povinný počas neprítomnosti na hodine využiť pomoc spolužiakov, prípadne s vyučujúcim konzultovať a prebratú látku dobrať. Je povinnosť žiaka priebežne sa informovať o prebratej látke počas neprítomnosti v škole.
16. Žiak nesmie manipulovať s triednou dokumentáciou (triedna kniha, klasifikačný záznam a prepisovať v nich údaje.
17. Počas vyučovacej hodiny sústredene pracuje, neruší nevhodným správaním spolužiakov a vyučujúcich.
18. Počas vyučovania žiak rešpektuje a plní pokyny ktoréhokoľvek vyučujúceho, správa sa slušne a zdvorilo ku všetkým zamestnancom školy, s prípadnými problémami sa obracia na svojho triedneho učiteľa, resp. MOV.
19. Žiak je zodpovedný za svoje výchovno-vyučovacie výsledky počas štúdia, preto je povinný dodržiavať tento poriadok a spoločenské pravidlá správania sa.
20. Z učebne môže odísť len so súhlasom vyučujúceho.
21. Po ukončení vyučovania je povinný urobiť poriadok vo svojej lavici a z triedy odchádza spolu s ostatnými spolužiakmi po súhlase vyučujúceho.
22. Vyučovanie sa končí poslednou vyučovacou hodinou. Potom sa v budove školy môžu zdržiavať žiaci iba s pedagogickým dozorom.

C/  Správanie žiakov počas prestávok
1. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok pre ďalšiu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny.
2. Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky.
3. Počas prestávku majú žiaci možnosť zaobstarať si desiatu v školskom bufete.
4. Ak majú žiaci vyučovane v odborných učebniach, vezmú si svoje osobné veci a učebnice a disciplinovane čakajú pred triedou na učiteľa.
5. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky.
6. Nie je dovolené opúšťať areál školy, resp. PPV.
7. Veľkú prestávku žiak využíva na obed, voľný pohyb a riadi sa pokynmi službu konajúceho pedagóga. Žiak dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia svojich spolužiakov. Z prestávky sa vracajú do tried 3 minúty pre začiatkom vyučovacej hodiny.
8. Žiak má vždy vystupovať voči zamestnancom školy i spolužiakom slušne.
9. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. Pri porušení tohto bodu je na riešenie prizvaný zákonný zástupca, prípadne polícia. Za opakované porušenie môže byť žiakovi navrhnuté jedno z výchovných opatrení.
10. Cez prestávky žiak trávi čas oddychu podľa vlastného uváženia a potreby v súlade so školským poriadkom. Nevychádza z budovy školy. Ak to vyplýva z rozvrhu hodín, využije čas prestávky na presun do odbornej učebne.

D/  Odchod žiakov zo školy
1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa, resp. majstra odbornej výchovy.
2. Po skončení vyučovanie uprace triedu, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a organizovane podľa pokynov učiteľa sa presunie do šatne, kde sa prezujem oblečie a opúšťa budovu školy.
3. Po skončení praktického vyučovania zanecháva pracovné miesto v poriadku.
4. Po skončení vyučovania idú žiaci domov, resp. na školský internát. Zdržiavať sa v budove školy bez dozoru nie je dovolené.
5. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa, resp. majstra odbornej výchovy Miesto rozchodu musí byť určené tak, aby zabezpečovalo návrat žiakov domov.

E/  Iné povinnosti žiaka
1. Osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť.
2. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie a správať sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavom intolerancie, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických i nepedagogických zamestnancov, inštruktorov a správať sa v škole i mimo nej v súlade s právnymi normami.
3. Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
4. Dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy.
5. Chrániť vlastné zdravie i zdravie iných dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržovaní poriadku v škole a v jej okolí.
6. V školskej budove žiak dbá na bezpečný pohyb po chodbách a schodoch, udržiava čistotu, poriadok, šetrí školské zariadenia, hospodárne zaobchádza s učebnicami, učebnými pomôckami a zverenými šatňovými skrinkami a kľúčmi. V prípade spôsobenia škody túto hradí z vlastných prostriedkov. V prípade, že sa žiak, ktorý škodu spôsobil neprizná a ostatní spolužiaci ho nechcú usvedčiť, hradia spôsobenú škodu spoločne.
7. V prípade, že po vyučovaní využije možnosť pracovať na PC v učebni výpočtovej techniky, riadi sa pokynmi povereného zamestnanca školy. Dodržiava platné predpisy pre prácu s PC.
8. V učebni sa zdržuje len počas na to určených hodín.
9. Všetky potvrdenia žiakom vydávajú triedni učitelia, v mimoriadnych situácia na vybavovanie administratívnych záležitosti využíva žiak len úradné hodiny hospodárky a sekretariátu.
10. Všetky žiadosti adresované riaditeľovi školy, resp. zástupcovi riaditeľa školy, predkladá až po vyjadrení triedneho učiteľa, resp. MOV.
11. Žiak v priebehu 2. - 4. ročníka hotelovej akadémie koná recepčnú službu vo vestibule školy a riadi sa počas nej pracovným poriadkom "recepčnej služby". Žiak vykonávajúci recepčnú službu je povinný zabezpečiť si od spolužiakov informácie o preberanom učive a pripraviť sa na vyučovanie na nasledujúci deň.
12. Podľa pokynov triedneho učiteľa má žiak službu týždenníka. Vtedy je povinný:
- hlásiť zástupcovi riaditeľa školy neprítomnosť vyučujúceho na hodine po 10 minútach,
- hlási vyučujúcemu neprítomnosť žiakov,
- triednemu učiteľovi, resp. vyučujúcemu nahlasujú prípadné závady,
- stará sa o čistotu tabule, triedy, o poriadok v triede cez prestávku.
- cez prestávku vyvetrajú, pričom dbajú, aby nedošlo k rozbitiu okien.
13. Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni je povinný rešpektovať pokyny pedagogických pracovníkov a správa sa slušne k personálu školskej jedálne. Stravovanie sa odporúča všetkým žiakom. Žiakom v učebných odboroch kuchár, hostinský, cukrár a študijných odboroch čašník, servírka a hotelová akadémia je stravovanie počas odborného výcviku, resp. odbornej praxe povinné. Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni a odborného výcviku, resp. praxe sa zúčastňuje mimo školy, presun sa organizuje v skupine pod pedagogickým dozorom.
14. Žiaci, ktorí sa presúvajú na vyučovanie na iné pracoviská mimo budovy školy, dodržiavajú pokyny triednych učiteľov, resp. vyučujúcich. Dbajú na vlastnú bezpečnosť.
15. Účasť žiakov na zabezpečení gastronomických a spoločenských podujatí sa riadi podľa organizačného zabezpečenia.
16. Okrem vyššie uvedených povinností rešpektujú žiaci usmernenia MOV a inštruktorov na praktickom vyučovaní a nariadenia vzťahujúce sa na jednotlivé pracoviská školy.
17. Žiaci dospelým vykajú.

F/  Žiakom je zakázané:
1. Fajčiť v priestoroch školy, na odbornom výcviku, v školskom internáte a pri činnostiach organizovaných školou.
2. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, omamné látky, psychotropné látky, jed alebo prekurzor, používať ich v škole i mimo nej.
3. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.
4. Prinášať predmety a propagačný materiál narúšajúci demokratickú a mravnú výchovu mládeže.
5. Hrať hazardné hry, prinášať väčšie sumy peňazí, zlato, šperky a všetko, čo by narúšalo pozornosť spolužiakov.
6. Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy.
7. Znečisťovať steny, ničiť zariadenia učební a sociálnych zariadení. Škody na inventári a zariadení spôsobené úmyselne alebo z nedbalosti odstráni žiak alebo jeho rodič, resp. zákonný zástupca, prípadne uhradí škodu. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.
8. Používať mobilný telefón počas vyučovania. V opačnom prípade môže učiteľ (MOV) mobilný telefón zadržať.
9. Počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa alebo príslušného vyučujúceho opúšťať svojvoľne areál školy, manipulovať s oknami, roletami, vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi, počítačmi, telocvičným náradím, vykurovacími telesami a pod. (iba so súhlasom vyučujúceho.
10. Žiakom sa zakazujú všetky prejavy šírenia diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatné prejavy intolerancie a to slovne, nosením oblečenia alebo znakov, pripomínajúcich tieto prejavy.
11. Používať vulgárne výrazy.
12. Sexuálne obťažovanie spolužiakov a agresívne správanie sa voči spolužiakom a zamestnancom školy.
13. Počas vyučovania a prestávok opustiť budovu školy bez priepustky.
14. Ohrozovať, zastrašovať iného žiaka ani mu akokoľvek psychicky či fyzicky ubližovať.
15. Žiakom je zakázané brať, odcudzovať a používať premety, veci, ktoré nevlastnia a ani im neboli vlastníkom zverené do používania.
16. Porušovať predpisy BOZP a PO.
17. Manipulovať s triednou dokumentáciou (triedna kniha, klasifikačný záznam).
18. Na praktickom vyučovaní nosiť pearcing.
19. Porušenie zákazu v bodoch 1 - 18 je považované za závažné porušenie školského poriadku a ich porušením budú voči žiakovi uplatnené výchovné opatrenia.

G/  Oslovenia, pozdravy, komunikácia
1. Žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pán - pani. Pri prvom stretnutí počas dňa pozdraví každého zamestnanca.
2. Ku spolužiakom sa správa priateľsky, oslovuje ich krstným menom.
3. Nepoužíva vulgárne výrazy.
4. Vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podnecovanie a fyzické ubližovanie sa považuje za šikanovanie.
5. Každá urážajúca komunikácia medzi spolužiakmi i za neprítomnosti učiteľa sa považuje za porušenie školského poriadku.

H/  Správanie sa žiakov na verejnosti
1. Žiak reprezentuje školu aj na verejnosti, preto je povinný slušne sa správať. Úctivo sa správa k svojim rodičom, súrodencom, priateľom i spolužiakom.
2. Žiak je zdvorilý voči dospelým občanom, najmä chorým ľuďom, starším, ženám uvoľňuje miesto v dopravných prostriedkoch.
3. Žiak nepožíva alkoholické nápoje ani iné omamné látky.
4. Na cestách, uliciach i križovatkách dodržiava dopravné predpisy.
5. Večierka je pre žiakov školy stanovená nasledovne:
- v letnom období (marec - október) do 22. hodiny
- v zimnom období (november - február) do 21. hodiny
6. Účasť na verejných podujatiach po uvedenej hodine je možná len v sprievode dospelého. Mimo vyučovania a školských podujatí zodpovedajú v plnom rozsahu za žiakov rodičia, resp. ich zákonní zástupcovia.


Článok 4
Práva a povinnosti zákonných zástupcov


I. Práva zákonných zástupcov

a) poznať zameranie školy,
b) byť informovaný o prospechu a správaní svojho dieťaťa,
c) zúčastňovať sa na činnosti školy,
d) požiadať učiteľa o konzultácie,
e) požiadať o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní,
f) pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu,
g) požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania,
h) podať návrhy na zlepšenie práce školy,
ch) spolupracovať s radou rodičov a radou školy.

II. Povinnosti zákonných zástupcov

a) zúčastňovať sa rodičovských združení,
b) informovať triedneho učiteľa, resp. MOV a vychovávateľa o závažných a iných problémoch dieťaťa,
c) kontrolovať žiacku knižku,
d) nedovoliť svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním alebo výchovným procesom v škole,
e) nepovoliť svojmu dieťaťu nosiť veci, ktoré by ohrozovali,
g) bezodkladne oznamovať neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní,
h) rodič je povinný neúčasť svojho dieťaťa ospravedlniť písomne,
i) nerušiť vyučovací proces,
j) zabezpečiť svojmu dieťaťu všetky potrebné (primerané) pomôcky na vyučovanie.


Článok 5
Uvoľňovanie z vyučovania


1. Žiak dochádza na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňuje sa na vyučovaní všetkých povinných vyučovacích predmetov, voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil a nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.
2. Neskorý príchod na vyučovanie žiak ospravedlňuje v triede u príslušného vyučujúceho (MOV) a taktiež u triedneho učiteľa. Opakované neskoré príchody budú dôvodom na prijatie opatrení vo výchove zo strany školy. Neskorý príchod spôsobený technickými alebo poveternostnými podmienkami, žiak dokladuje potvrdením dopravcu, resp. ospravedlnením zákonným zástupcom.
3. Vyučovanie a podujatia organizované školou môže žiak vymeškať len zo zdravotných dôvodov, pre vážne udalosti v rodine a nepredvídané dopravné pomery. Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte môže len s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.
4. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre dôvody vopred známe, požiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa alebo MOV o uvoľnenie z vyučovania. (Plnoletý žiak požiada sám o uvoľnenie)
a) uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný vyučujúci (MOV) na hodine
b) uvoľnenie z dvoch vyučovacích dní povoľuje triedny učiteľ, resp. zastupujúci triedny učiteľ alebo MOV
c) uvoľnenie na viac dni povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka s odporúčaním triedneho učiteľa.
5. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, zákonný zástupca žiaka oznámi najneskôr do dvoch dní triednemu učiteľovi alebo MOV dôvod neprítomnosti. Ak sa nedodrží uvedená lehota, bude neprítomnosť žiaka považovaná ako neospravedlnená.
6. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám.
7. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi uložené výchovné opatrenie.
8. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci neprítomnosť na vyučovaní. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
9. Triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom (u plnoletého žiaka na základe vlastného písomného ospravedlnenia) do troch dní alebo lekárom - nad 3 dni. U žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku sa za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky považuje neospravedlnená neúčasť na vyučovaní viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. Neospravedlnenú neúčasť žiaka trvajú viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci oznámi škola Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej neprítomnosti. Ak to charakter učiva dovoľuje, riaditeľ školy umožní prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch, ak je žiačka neplnoletá, so súhlasom zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy nezakazujú.
11. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára a ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia.
12. Ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ školy na žiadosť plnoletého žiaka alebo na žiadosť zákonného zástupcu a po odporúčaní príslušného lekára zdravotne znevýhodnenému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok.
13. Riaditeľ školy umožní na žiadosť plnoletého žiaka alebo na žiadosť zákonného zástupcu mimoriadne nadanému, talentovanému žiakovi prípravu a  vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu.
14. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka tiež z akcií organizovaných školou, napr. cvičení a kurzov, exkurzií, brigád, verejnoprospešných prác a iných, ak je požadovaný výkon pre zdravotný stav žiaka škodlivý alebo neúmerný.
15. Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Predmety určí riaditeľ školy.


Článok 6
Prerušenie štúdia


1. Riaditeľ školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu najviac na tri roky; riaditeľ školy je povinný na základe žiadosti žiačky alebo jej zákonného zástupcu prerušiť štúdium pre tehotenstvo a materstvo alebo jej povoliť štúdium podľa individuálneho učebného plánu.
2. Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu školského roka, riaditeľ školy umožní žiakovi i dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie.
3. Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pre uplynutím určeného času prerušenia.
4. K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa k žiadosti neplnoletého žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca.
5. Ak žiakovi bolo štúdium prerušené, prestáva byť žiakom po dobu prerušenia štúdia.


Článok 7
Zmena študijného alebo učebného odboru


1. Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru strednej školy povoľuje riaditeľ školy spravidla na začiatku školského roku. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. Obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určí riaditeľ školy.


Článok 8
Prestup na inú strednú školu


1. Prestup na inú strednú školu na ten istý alebo iný študijný alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ školy, na ktorú sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti.
2. Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ školy určil.
3. Ak riaditeľ strednej školy, do ktorej chce žiak prestúpiť rozhodne o prijatí žiaka, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí žiaka riaditeľovi strednej školy, z ktorej žiak prestupuje a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, pre ktorú sa žiak pripravuje. Prestup sa spravidla uskutočňuje k 1. septembru. Vzdelávanie žiaka v strednej škole, z ktorej prestupuje, sa končí dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má žiak začas vzdelávanie v strednej škole, do ktorej prestúpil. Týmto dňom prestáva byť žiakom školy, z ktorej prestúpil.
4. Prestup žiaka do inej strednej školy sa len vo výnimočných prípadoch umožňuje aj v priebehu prvého ročníka.
5. Riaditeľ môže povoliť žiakovi štúdium na obdobnej škole v zahraničí.


Článok 9
Opakovanie ročníka


1. Riaditeľ školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej písomnej žiadosti alebo ktoré uvedie v písomnej žiadosti jeho zákonný zástupca.
2. Ak riaditeľ školy nepovolí žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku opakovať ročník, žiak prestáva byť žiakom školy uplynutím posledného dňa školského roka príslušného ročníka.


Článok 10
Postup do vyššieho ročníka


1. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.
2. Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník, k žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca.


Článok 11
Zanechanie štúdia


1. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy, ak je žiak neplnoletý s vyjadrením jeho zákonného zástupcu.
2. Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia. Ak sa žiak pripravuje pre organizáciu, informuje túto riaditeľ školy o zanechaní štúdia.
3. Žiakom prestáva byť aj žiak,
a) ktorému nebolo povolené opakovať ročník alebo záverečnú, maturitnú skúšku,
b) ktorý je zo štúdia vylúčený.


Článok 12
Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov


1. Hodnotenie žiaka sa vykonáva:
a) slovným hodnotením,
b) klasifikáciou
c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.
2. Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe.
3. Pri hodnotení a klasifikácií žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.
4. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami
1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný
Predmety, ktoré sa neklasifikujú sú určené v učebných plánoch.
5. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 - veľmi dobré
2 - uspokojivé
3 - menej uspokojivé
4 - neuspokojivé
6. Riaditeľ školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca.
7. Ak nie je možné žiaka skúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje, riaditeľ určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín a to spravidla do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.
8. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný a klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.
9. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti s správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa školy o komisionálne skúšanie. Ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať Krajský školský úrad v Trenčíne. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohoto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný podnet.
10. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu jeho správania. Nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.
11. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto:
a/ prospel s vyznamenaním,
b/ prospel veľmi dobre,
c/ prospel,
d/ neprospel.
12. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré.
13. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,00 a jeho správanie je veľmi dobré.
14. Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete.
15. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný prospech.


Článok 13
Opravné skúšky


1. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku.
2. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky boli vykonané najneskôr do 31. augusta. Žiakovi , ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný v posledný týždeň augusta do 15. októbra.
3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.


Článok 14
Komisionálne skúšky


1. Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:
a) keď koná rozdielovú skúšku,
b) keď je skúšaný v náhradnom termíne,
c) keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada,
d) keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
e) keď koná opravné skúšky,
f) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať na vyučovanie,
g) v prípade, že vymešká 25% a viac z odučených hodín z vyučovacieho predmetu za klasifikačné obdobie, bude na návrh vyučujúceho klasifikovaný na základe výsledku komisionálnej skúšky v náhradnom termíne.
h) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,
ch) v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov.


Článok 15
Zodpovednosť za stratu zverených predmetov


1. Žiak zodpovedá za stratu učebníc, nástrojov, pomôcok a iných predmetov, ktoré mu škola zverila na základe písomného potvrdenia a má ich výlučne k osobnej dispozícií.
2. Funkciu písomného potvrdenia plní list v triednej knihe, zápis príslušného PPV.
3. Žiak (zákonný zástupca) je povinný nahradiť škodu a to v peniazoch, alebo uvedením do predchádzajúceho stavu. Stratenú učebnicu alebo textovú pomôcku môže vrátiť aj prekopírovanú alebo zakúpením novej.
4. Vznik škody pri plnení pracovných úloh počas vyučovania bude osobitne posudzovaná podľa miery zavinenia. Obdobne aj škoda spôsobená majetku TSK.
5. Pri krádeži v škole a na PPV v spolupráci s policajným zborom zistený páchateľ (resp. jeho zákonný zástupca) uhradí poškodenému škodu v plnom rozsahu.
Zodpovednosť za triedu:
1. Žiaci preberajú zodpovednosť za triedu na začiatku školského roku fyzickým prebratím učebne s podpisom. Na konci školského roku odovzdajú triedu triednemu učiteľovi. V prípade poškodenia triedy, chýbajúceho inventáru, znečistenia stien a podlahy, lavíc, stoličiek, ktoré nezodpovedajú bežnému opotrebeniu, sú žiaci uviesť triedu do pôvodného stavu, alebo nahradiť vzniknutú škodu do 30.6. kalendárneho roka.


Článok 16
Opatrenia proti šíreniu drog


1. Zapisovať návštevy do knihy návštev, zákaz pohybu neznámych osôb bez vedomia informátora, pedagogického dozoru.
2. Žiakom sa zakazuje zdržiavanie v sociálnych zariadeniach, voľných učebniach počas vyučovania, užívať, predávať drogy a iné psychotropné látky.
3. Učiteľ, MOV je povinný monitorovať zmeny v správaní, fyzickom a psychickom stave žiaka.
4. V prípade odôvodneného podozrenia na intoxikáciu drogami škola zabezpečí zdravotnícke ošetrenie a privolá políciu.
5. Využívať služby KPPP, centrá prevencie, odbor starostlivosti o rodinu a dieťa, policajný zbor, koordinátorov drogovej prevencie.


Článok 17
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím


1. Vytvárať zdravé prostredie, resp. zdravú klímu triedy a školy a postupovať pri výchove tak, aby si žiaci postupne sami vedeli chrániť svoje právo na zdravý spôsob života.
2. Škola podporuje v spolupráci s rodičmi zdravé stravovanie v školskej jedálni.
3. Zdravotne postihnuté dieťa má právo na osobitnú starostlivosť.
4. So žiakmi sa zaobchádza na základe princípu rovnosti, platia pre nich všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, majetok, telesnú alebo duševnú nespôsobilosť.
5. Rešpektovať ustanovenia antidiskriminačného zákona.
6. Voči žiakom nemôže byť uplatňované disciplinárne opatrenie, pri ktorých by dochádzalo k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, nadávky, šikanovanie, vyhrážanie sa, urážky, zadržiavanie žiaka v škole po vyučovaní.
7. Žiak nesmie vykonávať prácu na úkor jeho zdravia, vzdelávania, telesného, duševného alebo mravného vývoja.


Článok 18
Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienu práce


1. Vo výchovno - vzdelávacom procese musí výchova a vzdelávanie k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov, zákonov, vládnych nariadení, vyhlášok a noriem.
2. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba podľa platných predpisov vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce.
3. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
4. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom, o čom sa vedie záznam v triednej knihe.
5. Na praktickom vyučovaní oboznamujú žiakov s predpismi BOZP majstri odborného výcviku na začiatku školského roku, pred každým tematickým celkom a na začiatku každého vyučovacieho dňa. O školení vedú záznam v zápisníku bezpečnosti práce. Súčasťou školenia je i oboznámenie s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, nástrojov, prístrojov a postupy bezpečnej práce a používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov a overenie vedomostí z predpisov BOZP.
6. Pred školskou akciou vykonáva školenie pedagogický zamestnanec zodpovedný za školskú akciu, vedie o tom písomný záznam s podpismi žiakov.
7. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
8. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu.
9. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúce žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo onemocnenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo chorobe informuje zákonného zástupcu žiaka a technika BOZP. Každý úraz zapíše vyučujúci do určeného zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 dni, spíše záznam o úraze v spolupráci s technikom BOZP.
10. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci, resp. majster odbornej výchovy, alebo službukonajúci pedagogický pracovník. Počas pobytu žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozor konajúci pedagogickí zamestnanci. Na škole sú zriadené dozory:
- dozory cez prestávky pri vstupe do školy,
- dozor v jednotlivých pavilónoch školy,
- dozor v telovýchovnom zariadení,
- dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov,
Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov a ostatných zamestnancov.


Článok 19
Opatrenia vo výchove


1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinnosti, reprezentáciu školy, účasť a umiestnenie v súťažiach, olympiádach, SOČ, a pod. alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
2. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia.
3. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá:
a)  zákonného zástupcu,
b)  zdravotnú pomoc
c)  policajný zbor
4. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.
5. Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.
6. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, MOV, vychovávateľ, riaditeľ školy. Môže ich udeliť aj iná organizácia. Pochvala sa udeľuje spravila na zhromaždení triedy alebo školy.
7. Žiakom sa podľa závažností previnenia môže uložiť niektoré z týchto opatrení:
a/ napomenutie triednym učiteľom, resp. MOV:
  - za vyrušovanie na vyučovaní a nerešpektovanie vyučujúcich - za 2 zápisy
  - za neprezúvanie - 2 zápisy
  - neskorý príchod na vyučovanie - 2 zápisy
b/ pokarhanie triednym učiteľom, resp. MOV:
  - za nerešpektovanie nariadení pedagogických zamestnancov počas vyučovania - 3 zápisy,
  - neskorý príchod na vyučovanie - 3 zápisy
  - opakované neprezúvanie - 3 zápisy
  - neospravedlnená absencia 2 - 4 hodiny
  - za použitie mobilného telefónu a MP3 prehrávača
c/ pokarhanie riaditeľom školy:
  - za nerešpektovanie vyučujúcich, vyrušovanie na vyučovaní - 4-5 zápisov
  - neospravedlnená absencia od 5 - 6 hodín,
  - ak žiak opakovane prichádza neskoro na vyučovanie, viac ako 3 zápisy,
d/ znížená známka zo správania na stupeň 2
  - za vyrušovanie a nerešpektovanie vyučujúcich - 6 zápisov
  - neospravedlnená absencia 7-15 hodín
  - opakované neprezúvanie sa - viac ako 3 zápisy
  - porušenie zákazu fajčenia v areáli školy
  - za opakované používanie mobilného telefónu a MP3 prehrávača
e/ znížená známka zo správania na stupeň 3
  - za neospravedlnenú absenciu 16-30 hodín
  - za opakované nerešpektovanie zákazu fajčenia
  - za opakované používanie mobilného telefónu a MP3 prehrávača
  - za vyrušovanie a nerešpektovanie vyučujúcich - od 7 zápisov
f/ podmienečné vylúčenie a znížená známka zo správania na stupeň 3
  - ak splnil žiak povinnú školskú dochádzku, môže mu riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť podmienečné vylúčenie zo štúdia za:
  - za neospravedlnenú absenciu od 30 do 50 hodín
  - za opakované nerešpektovanie zákazu fajčenia
  - za hrubé, vulgárne vyjadrovanie sa voči vyučujúcim, spolužiakom a zamestnancom školy,
  - za hrubé porušenie BOZP a PO,
  - ak je správanie žiaka v rozpore s právnymi a etickými normami spoločnosti,
g/ podmienečné vylúčenie a znížená známka zo správania na stupeň 4 (ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku)
  - neospravedlnená absencia od 51 do 100 hodín
h/ ak splnil žiak povinnú školskú dochádzku, môže mu riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť vylúčenie zo štúdia so zníženou známkou zo správania na stupeň 4:
  - nad 100 vyučovacích hodín
  - za požívanie alkoholických nápojov a preparátov, ktoré sú považované za drogu v areáli školy a na všetkých pracoviskách praktického vyučovania a školskom internáte, za predaj drog a iných omamných látok.
  - ak bola žiakovi dokázaná krádež na vyučovaní, môže byť žiakovi uložené okamžité vylúčenie zo štúdia. V prípade, že si plní povinnú školskú dochádzku, bude žiak vylúčený 30.6., resp. k 31.8. školského po ukončení povinnej školskej dochádzky. Do tohto dátumu je žiak povinný sa riadne zúčastňovať vyučovania. Na riešenie prípadu krádeže pedagogický zamestnanec, ktorý rieši krádež, prizve políciu, rodičov a svedkov. Z riešenia krádeže sa spíše zápisnica, podpísaná všetkými zúčastnenými. V prípade, že bola krádež uskutočnená po pedagogickej rade, riaditeľ školy zvolá mimoriadnu pedagogickú radu po vyriešení krádeže,
  - za preukázateľné sexuálne obťažovanie spolužiakov,
  - zámerné, cielené šikanovanie spolužiakov a agresívne správanie voči spolužiakom a zamestnancom školy,
  - za porušenie podmienečného vylúčenia.
8. Výchovné opatrenia uvedené v bode 6 písm. a - b budú udelené pred kolektívom triedy, resp. skupiny na OV preukázateľne (zápis v triednej knihy, resp. osobnom spise žiaka na OV)
9. Výchovné opatrenia uvedené v ods. 6 sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.
10. V oznámení o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa v skúšobnej lehote žiak dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči.
11. Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom. V prípade, že by sa žiak pripravoval pre určitú organizáciu, informuje riaditeľ školy o vylúčení žiaka i túto organizáciu.
12. Pred uložením opatrenia treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, hlavne pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.
13. V prípade podozrenia, že žiak užil drogu, bude pozvaný zákonný zástupca alebo rodič žiaka do školy. Zároveň bude upozornený , aby zabezpečil lekárske ošetrenie. Ak sa bude jednať o akútny stav ohrozujúci život žiaka lekársku pomoc zabezpečí škola.
14. Ak orgány v trestnom konaní dokážu, že žiak školy porušil príslušné ustanovenia trestného zákona, riaditeľ školy môže riaditeľ školy rozhodnúť po prerokovaní v pedagogickej rade o vylúčení a po upovedomení rodičov o jeho vylúčení zo štúdia.
15. Žiaci i rodičia svojím podpisom v triednej knihe potvrdia, že boli oboznámení s prijatými opatreniami. Záznam vyhotoví triedny učiteľ.
16. Opatrenia vo výchove sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka (pokarhanie riaditeľa školy, znížené známky zo správania, podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo štúdia).
17. Opatrenia vo výchove udelené žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka preukázateľným spôsobom.
18. O výchovných opatreniach rozhoduje riaditeľ školy na základe predloženého návrhu výchovného poradcu po prerokovaní v pedagogickej rade školy.
19. Pri udeľovaní výchovných opatrení sa uplatňuje individuálny prístup k žiakovi.


Článok 20
Záverečné ustanovenia


1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.
2. Na začiatku školského roku triedny učiteľ preukázateľne oboznámi všetkých žiakov so  školským poriadkom (zápisom v triednej knihe a podpismi žiakov). O školskom poriadku informuje zákonných zástupcov.
3. Školský poriadok je zverejnený na webovej stránke školy.
4. Nedodržanie ustanovení školského poriadku, ustanovení povinností na úseku BOZP, PO a civilnej ochrany a hygienických predpisov je dôvodom pre výchovné opatrenie v súlade s článkom 19.
5. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ po prerokovaní v Rade školy a v pedagogickej rade.
6. Tento školský poriadok bol prerokovaný s Radou školy a pedagogickou radou dňa 28.8.2008.
7. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 2.9.2008. Zároveň stráca platnosť Študijný a vnútorný poriadok zo dňa 24.8.2001 a jeho dodatky 1-5.


V Prievidzi 28. 08. 2008

PaedDr. Štefan Gaman      
riaditeľ školy            

Prílohy:
1. Školenie žiakov o BOZP, PO, CO
2. Prevádzkový poriadok telovýchovného zariadenia
3. Prevádzkový poriadok učebne VT

Vysvetlivky skratiek:
CO - civilná ochrana
CUJ - cudzí jazyk
BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
MOV - majster odbornej výchovy
OV - odborný výcvik PC - osobný počítač
PK - predmetová komisia
PO - požiarna ochrana
PPV - pracovisko praktického vyučovania
SOČ - stredoškolská odborná činnosť
TEV - telesná výchova