Štúdium » Učebné odbory » Predavč

predavač - 6460 2


Denné štúdium určené pre dievčatá a chlapcov.

Dĺžka prípravy:Podmienky prijatia:


Profil absolventa:

Absolvent pozná jednotlivé druhy tovaru, jeho preberanie, skladovanie, ošetrovanie, vystavovanie a aranžovanie. Ovláda základné administratívne práce a prácu pokladníka, poskytuje poradenskú činnosť. Vie pracovať s výpočtovou technikou a registračnou pokladňou, udržuje a ošetruje zariadenia predajne, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Pozná zásady spoločenského správania, vie komunikovať so zákazníkom v cudzom jazyku.

Požiadavky na žiakov pri nástupe do 1. ročníka - predavač.

Odborné predmety:Vyučovacie predmety v jednotlivých ročníkoch
 
  predmet1.roč.2. roč.3. roč.
  slovenský jazyk * * *
  cudzí jazyk * * *
  občianska náuka * *
  dejepis * *
  etická/náboženská výchova * *
  matematika * * *
  chémia * * *
  ekológia *
  informatika * *
  telesná výchova * * *
  ekonomika * *
  obchodná prevádzka *
  tovaroznalectvo * * *
  hospodárske výpočty * *
  účtovníctvo *
  psychológia a spoločenská výchova * *
  odborný výcvik * * *