Štúdium » Učebné odbory » Pekár

pekár - 2962 2 00


Denné štúdium vhodné pre dievčatá i chlapcov.

Dĺžka prípravy:


Podmienky prijatia:


Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:


Nadväzná odborná príprava:

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore pre absolventov 3-ročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu v SOU a získať úplné stredné vzdelanie.

Profil absolventa:

Absolvent ovláda prácu so základnými surovinami a pomocnými látkami používanými vo výrobnom procese, základné druhy pekárenských výrobkov a ich výživovú hodnotu, technologické postupy výroby, príslušné normy platné pri výrobe pekárenských výrobkov, ovláda prácu s plnoautomatickými a automatickými strojmi a zariadeniami, posudzuje kvalitu výrobkov a odstraňuje možné chyby. Ovláda základy hygieny a sanitácie pekárenskej prevádzky v zmysle HCCP, prácu s počítačovou technikou, základné pojmy a vzťahy z ekonomiky, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, starostlivosť o životné prostredie. Ovláda všeobecné princípy a zákonitosti chémie a jej aplikáciu v odbore.