Štúdium » Učebné odbory » Hostinský

hostinský - 6489 2


Denné štúdium určené pre dievčatá a chlapcov.

Dĺžka prípravy:


Podmienky prijatia:


Profil absolventa:

Absolvent trojročného učebného odboru je pripravený pre prácu vo všetkých stravovacích zariadeniach, kde prevláda strojová výroba s modernou mechanizáciou a využitím výpočtovej techniky. Ovláda bezpečnostné, hygienické i protipožiarne predpisy, evidenciu v závodoch spoločného stravovania a zásady uplatňovania gastronomických pravidiel. Pozná potraviny, nápoje a technológiu ich výroby, technické vybavenie pracoviska, zásady organizácie prevádzky ubytovacích zariadení. Ovláda tvorbu cien v zmysle platných predpisov v súčasnom národnom hospodárstve. Pozná základy stravovania a s tým súvisiace práce, vie prijímať a registrovať objednávky jedál a nápojov a účtovať ich. Absolvent ovláda spoločenské pravidlá správania. Má kultivované vystupovanie voči hosťom, s ktorými môže komunikovať v nemeckom alebo anglickom jazyku.

Odborné predmety:


Požiadavky na žiakov pri nástupe do 1. ročníka - hostinský.


Vyučovacie predmety v jednotlivých ročníkoch
 
  predmet1.roč.2. roč.3. roč.
  slovenský jazyk * * *
  cudzí jazyk * * *
  občianska náuka * * *
  dejepis * *
  etická/náboženská výchova * *
  matematika * * *
  chémia *
  ekológia *
  informatika * *
  telesná výchova * * *
  ekonomika * *
  hospodárske výpočty *
  spoločenská komunikácia *
  potraviny a výživa * * *
  technika prevádzky * * *
  odborný výcvik * * *