Štúdium » Učebné odbory » Cukrár

cukrár - 2964 2


Denné štúdium vhodné pre dievčatá i chlapcov.

Dĺžka prípravy:


Podmienky prijatia:


Profil absolventa:

Absolvent po úspešnom ukončení trojročného odboru samostatne pracuje, pripravuje suroviny na cukrársku výrobu, prepočítava spotrebu podľa receptúr. Absolvent pripravuje cukrárske cestá, plnky a hmoty. Vie posúdiť správnu konzistenciu ciest, chyby hmôt, plniek ciest, robí skúšky pečivosti. Vie pripraviť, vytvoriť a modelovať všetky druhy ozdôb, pripravovať zmrzliny. Ovláda základné strojovo-technologické zariadenia cukrárskej výroby, denne ich čistí a udržiava. Dohotovuje cukrárske polotovary, ozdobuje rôzne druhy cukrárenských výrobkov až po ich konečnú úpravu. Absolvent vie posúdiť trvanlivosť, označenie, balenie a skladovanie výrobkov. Je schopný normovať výrobu, viesť skladovú evidenciu, vypracúvať nové receptúry.
V priebehu technologického procesu dodržiava všetky zásady bezpečnosti a ochrany zdravia. Pracovné činnosti vykonáva tak, aby nenarušoval prostredie, ale prispieval k jeho zlepšeniu.

odborná prax

Odborné predmety:


Požiadavky na žiakov pri nástupe do 1. ročníka - cukrár.


Vyučovacie predmety v jednotlivých ročníkoch
 
  predmet1.roč.2. roč.3. roč.
  slovenský jazyk * * *
  cudzí jazyk * * *
  občianska náuka * * *
  dejepis * *
  etická/náboženská výchova * *
  matematika * * *
  ekológia *
  informatika * *
  telesná výchova * * *
   ekonomika *
  chémia * * *
  suroviny * * *
  odborné kreslenie * *
  stroje a zariadenia * * *
  technológia * * *
  odborný výcvik * * *